Algemene Voorwaarden

Algemeen
• Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Levering
• Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
• Aan de leveringsplicht zal zijn voldaan zodra de bestelde zaken minimaal één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder wordt hierbij gezien als een volledig bewijs.

Prijzen
• De vermelde prijzen op de website zijn de eindprijzen voor de afnemer.
• Voor boeken geldt de wettelijke vastgestelde boekenprijs.

Overeenkomst
• Een overeenkomst tussen de NVV en een klant komt tot stand nadat een bestelling door de NVV op haalbaarheid is beoordeeld.
• De NVV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
• Bestellingen worden alleen verzonden met betaling vooraf.

Recht op retour
• Indien er redenen zijn om een zending te retourneren, neem dan vooraf contact met ons op via het contactformulier.

Afbeeldingen en specificaties
• Alle afbeeldingen en gegevens betreffende de producten in deze webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
• De NVV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van de NVV behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van de NVV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
• De NVV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de NVV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Voorwaarden bij lid worden
• Het lidmaatschap en donateurschap van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) loopt per kalenderjaar, en wordt elk jaar automatisch stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Opzeggen dient te schriftelijk te gebeuren (per brief of via email) voor 1 december. U ontvangt hiervan een bevestiging en daarmee is de opzegging geldig.
• De eerste contributie dient door u zelf overgemaakt te worden, volgens de aanwijzingen hiertoe bij of na uw aanmelding. Voor de jaren daarna wordt de contributie aan het begin van het kalenderjaar van uw rekening afgeschreven, zo mogelijk in de maand februari. Door het aangaan van een lidmaatschap of donateurschap machtigt u de NVV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de NVV. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag u bank naar de voorwaarden. Wanneer u heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van automatische incasso, dan sturen wij u een betaalverzoek per e-mail of per post.
• De NVV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze voor onze leden- en donateursadministratie. U kunt uw gegevens opvragen of laten wijzigen door een mail te sturen aan onze administratie@veganisme.org.
• Welkomstcadeau’s zijn alleen voor mensen die nog niet eerder lid waren van onze vereniging.
• Het lidmaatschap en de bijbehorende ledenpas zijn persoonlijk.
• Voor verzenden van het VEGAN Magazine naar België geldt een toeslag van € 2,50 per kwartaal.
• Volwassen huisgenootleden hebben ook stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en ontvangen ieder een eigen ledenpas.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de homepage van www.veganisme.org, onder De Vereniging, Over Ons.